INTEGRITETSPOLICY

Malma gård AB: (”Malma gård”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

Malma gård, org.nr. 556771-6773 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Malma gård värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är kortfattat all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

1. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Malma gård behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Malma gård kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Malma gård behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis serviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Malma gård för bland annat följande ändamål:

2. VEM HAR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter behandlas av Malma gård , dess dotterbolag och Malma gårds personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Malma gård rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Malma gård anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Sådan leverantör kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (webbsida, outsourcing och liknande) och systemutvecklare. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi överför din information till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering.

Vi säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Malma gård.

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut dina uppgifter till företag, organisationer eller personer utanför Malma gård enligt angivet syfte.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Malma gård samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, använder vår chatt, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information, när du väljer att svara på frågeformulär, om du anmäler intresse för någon aktivitet eller om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Vi behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis privata och offentliga register samt från din användning av våra webbsidor.

Malma gård behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, IP-adresser samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Malma gård (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilken information vi samlar in om dig beror givetvis på vilka av våra tjänster, aktiviteter och produkter som du använder. I den mån vår behandling av sådana personuppgifter avviker från vad som framgår i denna integritetspolicy så meddelar vi dig särskilt vad uppgifterna används till samt på vilken grund vi behandlar dem i samband med att uppgifterna samlas in.

4. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster, aktiviteter och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar dock aldrig personuppgifter längre än vi måste eller som vi bedömer är rimligt. Malma gård kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

5. HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Malma gård arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

6. COOKIES

Malma gård webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

8. UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Malma gård gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

10. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy. Vi tar också emot kommentarer om denna integritetspolicy eller om du har frågor om någon del av våra tjänster.

Malma gård AB

Malmavägen 1

139 60 Värmdö

info@malma-gard.se

Telefon:070 371 36 00

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 maj 2018.© 2009 MW marketing AB